Kategoria

Ogólne Warunki Sprzedaży

Vadain Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży Vadain Sp. z o.o.

 1. Następujące warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostaw oraz świadczenia usług, za wyjątkiem umów zawieranych z udziałem konsumentów. Są one wiążące dla obu Stron, chyba że obie Strony zaakceptują inne warunki. Niniejsze warunki obowiązują Strony w razie zawarcia umowy współpracy handlowej, w zakresie nieuregulowanym w tej umowie. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza, że nabywca jest świadomy tych warunków i akceptuje je bez zastrzeżeń.
 2. Do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży stosuje się prawo polskie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską i inną wersją językową, rozstrzygająca jest wersja polska. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć ze współpracy Stron w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, Sądem właściwym miejscowo do rozpatrzenia sporów wynikłych z umowy, będzie Sąd według siedziby Vadain Sp. z o. o.
 3. Złożone zamówienia wiążą Zamawiającego w terminie wskazanym w zamówieniu. Przystąpienie przez Vadain Sp. z o. o. do wykonania przedmiotu zamówienia lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie umowy Stron na zasadach określonych warunkami współpracy i w oparciu o aktualnie obowiązujący Cennik.
 4. Odpowiedzialność za przesyłkę spoczywa na Vadain Sp. z o. o. do momentu wydania towaru pierwszemu przewoźnikowi. W przypadku, gdy towary są dostarczane przez Vadain Sp. z o. o., odpowiedzialność przechodzi na Zamawiającego w momencie dostawy do miejsca spełnienia świadczenia wskazanego w zamówieniu.
 5. Vadain Sp. z o. o. ma prawo odmowy wykonania wszystkich zamówień w całości lub w części, jeśli:
 6. a) sytuacja finansowa Zamawiającego pogorszyła się zanim zamówienie zostało zrealizowane (przez co rozumie się w szczególności złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego);
 7. b) Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wobec Vadain Sp. z o. o. z jakiegokolwiek tytułu.
 8. c) ze względów technicznych, przerobowych lub z uwagi na poziom trudności realizacji zamówienia Vadain Sp. z o. o. nie może się go podjąć.
 9. a) Strony ograniczają możliwość składania reklamacji ilościowych przez Zamawiającego wyłącznie do dwóch dni roboczych od odbioru towaru. Zastrzeżenia ilościowe powinny być zaprotokołowane w obecności przewoźnika.
 10. b) Strony ustalają okres rękojmi za wady fizyczne towaru na jeden miesiąc od daty obioru towaru. Dostrzeżone w tym okresie wady winny być zgłaszane Vadain Sp. z o. o. na piśmie, natychmiast po ich wykryciu.
 11. c) warunkiem uznania reklamacji jest pozostawienie towaru w takim stanie, w jakim został on dostarczony oraz zwrot towaru do Vadain Sp. z o. o. Jeśli reklamacja została złożona po montażu przedmiotu zamówienia u użytkownika końcowego, Strony indywidualnie ustalą podstawy rozpatrzenia reklamacji (np. na podstawie dokumentacji zdjęciowej).
 12. d) niewielkie odchylenia w jakości, kolorze, rozmiarze, wykończeniu itd. dopuszczalne w handlu i/lub technicznie nieuniknione nie stanowią uzasadnionego powodu reklamacji. Vadain Sp. z o. o. informuje Zamawiającego o tolerancji wymiarów dla danej grupy produktowej w opisie konfekcji dołączonej do Cennika.
 13. e) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Vadain Sp. z o. o. ma prawo do usunięcia wad lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie 30 dni od daty uznania reklamacji, z zastrzeżeniem pkt 6 f.
 14. f) jeśli przedmiotem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji jest towar wykonany na indywidualne zamówienie (wykonany według projektu Zamawiającego, na jego miarę), Strony ustalają, że jedynym sposobem uwzględnienia reklamacji jest usunięcie wad towaru.
 15. Jeśli towary nie zostaną dostarczone na czas lub nie zostaną dostarczone prawidłowo, Zamawiający nie może żądać odszkodowania, chyba że zwłoka jest następstwem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Vadain Sp. z o. o.
 16. a) Płatności są zawsze traktowane jako rozliczenie najstarszych należności.
 17. b) W przypadku płatności za pośrednictwem banku, za termin płatności uważa się dzień w którym należna kwota wpłynęła na konto Vadain Sp. z o. o.
 18. c) Brak płatności w terminie uprawnia Vadain Sp. z o. o. do zastosowania postanowienia punktu 5 OWS, bez konieczności odrębnego, uprzedniego powiadomienia.
 19. d) W razie opóźnienia w płatności, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Vadain Sp. z o. o. odsetek ustawowych przewidzianych prawem.
 20. e) Jeśli Zamawiający nie zapłaci w terminie, Vadain Sp. z o. o. będzie uprawniony do żądania płatności gotówką z góry za dostawy jeszcze niezrealizowane lub domagania się gwarancji, że płatność zostanie dokonana w terminie.
 21. f) Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wystawionych drogą elektroniczną, przesyłanych na adres e-mail Zamawiającego, wskazany przez niego w formularzu zamówienia.
 22. Wszystkie towary pozostają własnością Vadain Sp. z o. o., aż do zapłaty całości ich ceny. Dopóki Vadain Sp. z o. o. nie otrzyma należnych kwot, ma prawo do żądania zwrotu towarów, a Zamawiający nie jest uprawniony do wydania towarów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.
 23. Zamawiającemu będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do zwrotu towaru (tj. odstąpienia od Umowy).
 24. Gdy w trakcie obowiązywania umowy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające którejkolwiek ze Stron pełne albo częściowe wywiązanie się z zobowiązań z niej wynikających (w szczególności takie jak: pożar, klęska żywiołowa, wojna, wszelkiego rodzaju działania wojskowe, blokada, zakaz eksportu lub importu, nałożenie ograniczeń antydumpingowych oraz inne okoliczności niezależne od stron), obowiązki te zostają odroczone do czasu ustania siły wyższej. Strony zobowiązane są wzajemnie do niezwłocznego poinformowania się o zaistnieniu i ustaniu takich okoliczności. Jeżeli okoliczności uniemożliwiające wykonanie umowy Stron będą trwać dłużej niż trzy miesiące, każda ze Stron będzie miała prawo odstąpić od umowy. Strony zrzekają się wzajemnych roszczeń odszkodowawczych powstałych z niewywiązania się z postanowień umowy (oraz ewentualnego odstąpienia od niej) na skutek oddziaływania siły wyższej.
 25. Vadain Sp. z o. o. ma prawo do sprzedaży osobom trzecim towarów, które nie zostały przyjęte lub zostały zwrócone, w tym towarów które posiadały znaki identyfikacyjne Zamawiającego, a przy ich usuwaniu nie wystąpiły żadne uszkodzenia zmniejszające wartość towarów.

 

General terms and conditions of sale of Vadain Sp. z o.o.

 1. The following terms and conditions shall apply to all contracts of sale and supplies and to provision of services, except for consumer contracts. They shall be binding upon both parties unless both parties accept other terms and conditions. These terms and conditions apply to the parties in case of conclusion of commercial cooperation agreement, in matters not regulated in such agreement. Placing an order by the Buyer shall mean that he is aware of the terms and conditions and accepts them with no reservations.
 2. These general terms and conditions shall be governed by Polish laws. Any and all disputes arising from the contract or from these terms and conditions shall be settled by a competent court having its jurisdiction over the registered office of Vadain.
 3. The placed orders shall be binding upon the Buyer within a term specified in the order. If Vadain proceeds to perform the contract within a term of validity of the order, it shall be deemed valid acceptance of an offer with no need of its confirmation and conclusion of a contract between the parties. The term for execution of the order shall commence when Vadain receives all information and elements necessary for its commencement.
 4. Liability for shipment shall rest with Vadain until the goods are handed over to the first carrier. If the goods are delivered by Vadain, the liability shall pass to the Buyer upon delivery to the place of performance specified in an Order. If the Parties agreed for delivery in the premises of Vadain and the Buyer fails to collect the goods, the date of delivery shall be deemed the last day agreed upon in the terms and conditions of delivery.
 5. Vadain shall be entitled to refuse to execute, in whole or in part, all orders which have not been executed yet, at its own discretion, if:
 6. The Buyer is not able to cover or fails to sufficiently cover the credit risk for the said orders with its selected insurer;
 7. The financial standing of the Buyer worsens before the order is executed;
 8. The Buyer delays with payment to Vadain, irrespective of a title.
 9. a. The quantity complaints may be raised by the Buyer on the date of acceptance of the goods.
 10. The quality complaints shall be admitted only if they are made in writing and include clear description of defects and are sent to Vadain within:
 • 3 days from receipt of the goods for evident defects;
 • 2 weeks from receipt of the goods for latent defects.
 1. A condition precedent for admission of a complaint is that the goods remain in a condition in which they were delivered and are returned to Vadain;
 2. minor deviations from quality, colour, size, weight, finishing, design, etc. acceptable in trade and/or technically unavoidable, shall not constitute reasonable grounds for a complaint;
 3. In case of reasonable claims, Vadain shall be entitled to remove the defects or replace the defective goods with goods free from defects within thirty days from receipt of the returned goods.
 4. If the goods are not delivered on time or are not delivered properly, the Buyer may not demand damages unless the delay results from wilful act or gross negligence on the part of Vadain.
 5. a. Payment shall always be deemed settlement of senior debts.
 6. In case payments of via bank, the date of payment shall be the date on which the account of the seller is credited with the amount due.
 7. Failure to make timely payment shall authorize Vadain to apply the provisions of point 5 without further notice.
 8. In case of delay in payment, the Buyer shall be obliged to pay interest at the maximum rate of 2% per month, however not more than the value of maximum interest.
 9. If the buyer fails to make timely payment, Vadain shall be entitled to demand cash payment in advance for the deliveries not yet performed or demand a guarantee that the payment will be made on time.
 10. All goods shall remain the property of Vadain until all invoices are paid in full. As long as Vadain does not receive the amounts due, it shall be entitled to demand return of the goods and the Buyer shall not be entitled to deliver the goods to third parties in any form whatsoever.
 11. Force majeure events which may delay or hamper delivery of the goods shall release Vadain from an obligation to make timely delivery and may not constitute grounds for liability of Vadain for damages. Force majeure shall be understood as any circumstances beyond the control of the seller, in particular: wars, riots, illegal strikes, actions of public authorities, demonstrations which hamper production of Vadain, interruptions in regular supplies of raw materials and equipment, suspension of supplies by transport companies and by transport means selected by Vadain.
 12. Vadain shall be entitled to sell to third parties the goods which were not accepted or were returned and which bear identification marks of the Buyer and removal of which caused no damage which would lower the value of the goods.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka).
Korzystając ze strony internetowej www.vadain.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.
Dowiedz sie więcej na temat polityki cookies »
Zapoznaj się z polityką prywatności Vadain »

Rozumiem