Kategoria

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na stronę VADAIN Sp. z o.o.

Skrócona informacja o przetwarzaniu danych przez VADAIN:

Administratorem Twoich danych osobowych jest VADAIN sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32, 86-300 Grudziądz. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Gwarantujemy Ci prawo dostępu, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia Twoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci też prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Rozwinięta informacja o przetwarzaniu danych przez VADAIN:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który będzie decydować o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest VADAIN sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32, 86-300 Grudziądz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000053273, posiadająca NIP: 8781000541 oraz REGON 87025814700000.

Jak możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować:

  • poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email sekretariat@vadain.pl
  • telefonicznie pod numerem  +48 56 642 59 00
  • pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy. Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  • rozpatrzenie reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z realizacją umowy, której będziesz stroną;
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy;
  • prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim;
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane na podstawie Twojego żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy lub niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom marketingowym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, naszym wykonawcom oraz podwykonawcom, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy - przysługuje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem sekretariat@vadain.pl lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka).
Korzystając ze strony internetowej www.vadain.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.
Dowiedz sie więcej na temat polityki cookies »
Zapoznaj się z polityką prywatności Vadain »

Rozumiem