Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Stosownie do treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych ;dalej “RODO”) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych Użytkowników jest VADAIN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (86-300) przy ul. Waryńskiego 32, KRS: 0000053273, NIP: 8781000541 (dalej: Spółka; Administrator).

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przez dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na Newsletter zbierane są w celu:

 • prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.

 • W zakresie, w jakim użytkownik zapisze się na otrzymywanie naszego Newslettera, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, dotyczących naszych produktów lub usług.

 1. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Systemie przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej;

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;

 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie internetowym;

 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia ww. umów;

 • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

 • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon.

 1. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  tj. umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej;

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;

 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;

 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia ww. umów;

 • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

 • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon;

Podstawa przetwarzania danych – w zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:
 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu:

  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

  • w celu marketingu bezpośredniego,

  • w celach analitycznych i statystycznych,

  • w celu badania satysfakcji klienta.

Podanie danych:
 • jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy bądź dostępu do konkretnej funkcji (np. w przypadku Newslettera).

Skutek niepodania danych – w zależności od celu, w jakim dane są podawane:
 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu, na przykład otrzymywania Newslettera,

 • brak możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy,

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

Możliwość cofnięcia zgody:
 • w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, aby Spółka przetwarzała jego dane;

 • ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Spółka ma nieprawidłowe dane na jego temat; lub Użytkownik nie chce, by Spółka je usunęła, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

 • przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

POLITYKA COOKIES

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z funkcjonalności sklepu. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Pilków Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez nas mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 1. Zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.

 2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

 3. W przypadku pozostałych podmiotów, mających siedziby poza terytorium EOG, niezależnie od zgody Użytkownika (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO), Administrator przed podjęciem współpracy dokonuje weryfikacji, czy podmioty te dają gwarancje właściwego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych, w myśl przyjętej przez Komisję (UE) Decyzji 2010/87/WE z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz z uwzględnieniem przyjętych przez Europejską Radę Ochrony Danych w dniu 10 listopada 2020 r. Zaleceń nr 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Inspektor Ochrony Danych: Zygfryd SCHREIBER z którym można się skontaktować poprzez wiadomość e-mail: inspektorod.zs@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

 

Jesteś architektem?

Projektujesz wnętrza?

Ogromnie cenimy ważną rolę architektów w sklepach naszych Partnerów. Naszą misją w programie Vadain Partner Club Architekt jest wynagrodzenie Twoich wysiłków poprzez współpracę z naszymi partnerami.

Witaj! W czym możemy pomóc?

Witaj! W czym możemy pomóc?

I will be back soon

Witaj! W czym możemy pomóc?
Masz pytania?
Śmiało napisz do mnie, albo zadzwoń!
Rozpocznij poprzez:
chat